تخریب و بازسازی بیمارستان طالقانی

تخریب و بازسازی بیمارستان طالقانی

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
برش بتن متروی تهران

برش بتن متروی تهران

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
آزمایش کاشت میلگرد

آزمایش کاشت میلگرد

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
تخریب برج لوتوس

تخریب برج لوتوس

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
تخریب تالار تشریفاتی اقدسیه

تخریب تالار تشریفاتی اقدسیه

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
برش بتن و دیوار برشی بیمارستان امام خمینی (ره)

برش بتن و دیوار برشی بیمارستان امام خمینی (ره)

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
تخریب و دیوار کشی بانک خاورمیانه

تخریب و دیوار کشی بانک خاورمیانه

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
تخریب و بازسازی دفتر مرکزی شرکت سبد گردان کاریزما

تخریب و بازسازی دفتر مرکزی شرکت سبد گردان کاریزما

%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d8%a8%d8%aa%d9%86, %d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c, %d8%aa%da%a9%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%d9%90%db%8c-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c, %d9%81%d9%88%d8%b1%d8%ac%db%8c%d9%86%da%af, %da%a9%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c, %d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-frp
X