• نام پروژه: آزمایش کاشت میلگرد
  • کارفرما: ۹۰ درصد شرکت های ساختمانی
  • موقعیت مکانی: ایران
  • مدت انجام آزمایش: 3 روز
  • نوع پروژه: آزمایش کاشت میلگرد
  • مهندس اجرایی: مهندس علی عباسی
X